Privacyreglement van Franca van Montfoort Coaching
Definities
Reglement: dit Privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Opdrachtgever: de persoon of organisatie die opdracht verleent voor de dienst en waaraan gefactureerd
wordt;
Klant: de persoon aan wie de dienst verleend wordt.
Toelichting op het Reglement
De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Op grond van de
Privacywetgeving heeft Franca van Montfoort de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens door Franca van
Montfoort worden verwerkt;
• te melden wie de persoonsgegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens toestemming te vragen.
Hieronder volgt de toelichting.
De persoonsgegevens die Franca van Montfoort gebruikt en het doel van het gebruik
Franca van Montfoort verzamelt naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en gegevens over jouw situatie.
Die gegevens over jouw situatie worden alleen verwerkt wanneer niet zonder deze gegevens de dienst
(begeleiding) kan geleverd kan worden.
De bovengenoemde persoonsgegevens stellen Franca van Montfoort in staat om:
• de uit de overeenkomst volgende afspraken financieel en administratief af te handelen;
• haar diensten te leveren;
• klanten en/of opdrachtgevers te bereiken als dat nodig is;
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
Franca van Montfoort verzamelt geen cookies of IP-adressen via de website, verzamelt geen NAW-gegevens
of e-mailadressen ten behoeve van nieuwsbrieven of direct mail.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Franca van Montfoort verstrekt géén persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Franca van Montfoort met de
klant/opdrachtgever heeft gesloten;
• de klant/opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven.
Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Franca van Montfoort verwerkt persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt in dat de
gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en dat op een
behoorlijke/zorgvuldige wijze, overeenkomstig de AVG en dit Reglement.
• Alle persoonsgegevens worden door Franca van Montfoort beveiligd tegen onbevoegde toegang. De
beveiliging bestaat uit een persoonlijk wachtwoord en firewall- en digitale-inbraakbeveiliging met ESET internet
security.
• Franca van Montfoort heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te
beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens
de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.
Rechten van betrokkenen
• Recht op informatie.
Het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel;
• Inzagerecht.
Het recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet
wordt geschaad;
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.
Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van persoonsgegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen
worden als het bewaren van die gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en die gegevens niet
op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet.
Het recht om zich in bepaalde gevallen tegen de verwerking van persoonsgegevens te verzetten.
Wie gebruik wil maken van deze bovenstaande rechten, kan daartoe schriftelijk – via de mail- een verzoek
indienen aan info@francavanmontfoort.nl. Als het verzoek moet worden afgewezen, zal Franca van
Montfoort aangeven wat daar de reden van is. Een reden kan zijn dat het dossier informatie bevat die van
belang is of kan zijn voor anderen. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek volgt bericht van Franca
van Montfoort .
Bij klachten over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met
info@francavanmontfoort.nl